dmli

ताजा खबर

समाचार

 • प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।१९

  प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।१९

 • प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

  प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

 • FATF Recommendation को नेपाली अनुवाद (Unofficial)

   ljQLo sf/afxL sfo{bn -FATF_ sf l;kmfl/;x?   s= ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0fsf] gLlt tyf ;dGjo M != hf]lvd d"Nof+sg tyf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu" ug]{ /fi6«x?n] cfˆgf] /fi6«sf] xsdf ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL hf]lvdsf] cj:yf klxrfg, d"Nof+sg tyf jf]w ug{'k5{ / To:tf] hf]lvd k|efjsf/L ?kdf 36fpg] p2]Zon] hf]lvd d"Nof+sg tyf ;|f]t kl/rfng ug{] clek|fon] sfd sf/afxL ;+of]hg ug{ lgsfo jf ;+oGq tf]Sg] nufotsf sfd sf/afxL ug{'k5{ . To:tf] d"Nof+sgsf] cfwf/df /fi6«n] ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ug]{ sfo{ 36]sf] jf lgjf/0f ePsf] ;'lglZlrt ug{sf] nflu klxrfg ul/Psf]  hf]lvdsf] cg'kftdf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu" ug'{k5{ . ljQLo sf/afxL sfo{bnsf ;a} l;kmfl/;sf] xsdf hf]lvddf cfwfl/t pkfosf] sfo{fGjog ug{ / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f k|0ffnLdf ;|f]t, ;fwgsf] k|efjsf/L ljt/0f

 • "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण" विषयक साझेदार निकायहरुसँग अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी

  नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक, ललितपुर ।   यस विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको साझेदार निकायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मिति २०७४।१०।१४ देखि २०७४।१०।१७ सम्म मोरङ, सुनसरी, धनुषा, बारा, पर्सा तथा रौतहट जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको क्षेत्रका विभिन्न साझेदार कानुन कार

 • वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन

  नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक, ललितपुर   यस विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुसन्धान सीप एवं क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम अन्तर्गत यही मिति २०७४।११।०६ गतेदेखि ५ दिने वित्तीय विवरण विश्लेषण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ । विभागसँग भएको सम्झौता बमोजिम Bizguru प्रा. लि. ले सञ्चालन गरेको उक्त तालिममा विभागमा कार्यरत ३० जना कर्मचारीहरुक

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np