dmli

ताजा खबर

उजुरी

वेवसाइट मार्फत बुझाउन तल उल्लेख गरेका
विवरण भर्दै जानुस

डाउन्लोड गरी हातले लेखेर वा प्रिन्ट
गरेर बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नेहोस विवरण भर्दै जानुस

श्री महानिर्देशक ज्यू
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

विषयः सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी उजुरी

तल उल्लेखित विवरण बमोजिमका व्यक्ति/संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड "श" बमोजिमको अनुसुचीमा उल्लेख भएका सम्वद्ध कसूरहरु मध्ये कसूर गरेकोले देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी छानविनको लागि अनुरोध गरेको छु ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको उजुरीको व्यहोरा

१. आरोपित बारेको सामान्य जानकारी
ठेगाना

२. आरोपितको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी
३. अपराधमा संलग्नताको व्यहोरा
४. सूचना दिने व्यक्तिबारे जानकारी (ऐच्छिक)

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np