dmli

ताजा खबर

सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वत प्रकाशन (२०७८ माघ-चैत्र)

सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वत प्रकाशन (२०७८ माघ-चैत्र)

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np