dmli

ताजा खबर

विभागको वार्षिक कार्यक्रमचालु आ..२०७४/७५ मा विभागको लागि स्वीकृत भई आएको चालु तर्फको बार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभागको मिति २०७४/७/२४ को निर्णयानुसार तपशिल बमोजिम बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।

 

 

सि.

विवरण

समय सीमा

उपलब्धीको सूचक

कैफियत

विभागका पदाधिकारीहरूको अनुसन्धान सीप एवं क्षमता विकाससम्बन्धी तालीम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम

दोस्रो तथा तेस्रो चौमासिकमा

तालिम संचालन भएको हुने

 

विशेष अनुसन्धान पद्धतिसम्बन्धी गोष्ठी एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन।

दोस्रो चौमासिकमा

गोष्ठी संचालन भएको हुने

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी जोखिम विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया संचालन

तेस्रो चौमासिक भित्र

अन्तरक्रिया संचालन भएको हुने ।

 

रणनीतिक कार्ययोजना बमोजिमका अन्य समिति एवं उप-समिति आदिको वैठक संचालन

आवश्यकता अनुसार

बैठक संचालन भएको हुने ।

 

अन्तर विभागीय प्रमुखहरुको वैठक संचालन

आवश्यकता अनुसार

बैठक संचालन भएको हुने ।

 

छापा (पत्रपत्रिका) माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने

 

निरन्तर

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

सचेतनामूलक श्रव्य-दृश्य सामाग्री उत्पादन गर्ने

दोस्रो चौमासिकमा

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

सचेतनामूलक श्रव्य-दृश्य सामाग्री टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्ने ।

दोस्रो चौमासिकमा

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

सचेतनामूलक श्रव्य सामाग्री उत्पादन (स्थानीय भाषामा समेत) गर्ने

तेस्रो चौमासिक भित्र ।

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

१०

सचेतनामूलक श्रव्य सामाग्री रेडियो/ एफएम मार्फत प्रसारण गर्ने

निरन्तर

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

११

सचेतनामूलक प्रचार सामाग्री (पर्चा, पम्प्लेट) उत्पादन तथा वितरण गर्ने ।

दोस्रो चौमासिक भित्र ।

सचेतना अभिवृद्भि भएको हुने ।

 

१२

सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने

आवश्यकता अनुसार

गोष्ठी संचालन भएको हुने

 

१३

साझेदार निकायहहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी, तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने

आवश्यकता अनुसार

गोष्ठी संचालन भएको हुने

 

१४

पेशाविद्हरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने

आवश्यकता अनुसार

गोष्ठी संचालन भएको हुने

 

१५

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यसम्पादनको स्वःमूल्याङकन कार्यक्रम संचालन गर्ने

आवश्यकता अनुसार

कार्यक्रम संचालन भएको हुने ।

 

१६

विभागका पदाधिकारीहरूको अनुसन्धानात्मक क्षमता विकाससम्बन्धी अध्ययन एवं अवलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

दोस्रो वा तेस्रो चौमासिकमा

कार्यक्रम संचालन भएको हुने ।

 

१७

उच्च पदस्थ अधिकारीको कारोवार (PEPS) को अनुगमन तथा जोखिम मूल्यङ्कन

आवश्यकता अनुसार

मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुने ।

 

१८

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विविध विषयको अध्ययन गर्ने

आवश्यकता अनुसार

विभिन्न विषयको अध्ययन भएको हुने ।

 

१९

सम्पत्ति शुद्धीकरण पत्रिका, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, ऐन नियमहरु तथा अन्य प्रतिवेदन प्रकाशन

आवश्यकता अनुसार

प्रकाशित भएका हुने ।

 

२०

संयुक्त अनुसन्धानको संयन्त्र परिचालन

आवश्यकता अनुसार

परिचालित भएको हुने ।

 

२१

अन्तर निकाय समन्वयको लागि समझदारी पत्रको ढाँचा तयारी एवं सम्झौता

दोस्रो चौमासिकमा

समझदारि पत्रमा हस्ताक्षर भएको हुने ।

 

२२

 

 

 

 विभागका कर्मचारीहरुको सीप तथा क्षमता विकास सम्बन्धी आन्तरिक अभिमुखिकरण तालीम सञ्चालन गर्ने

 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा

तालिम संचालन भएको हुने

 

 

 

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np