dmli

ताजा खबर

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कार्यरत छ।

दूरदृष्टि: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निभाउनु।

बाँकी

समाचार

  • प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।१९

    प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।१९

  • प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

    प्रेस विज्ञप्ति २०७४।०५।२५

  • FATF Recommendation को नेपाली अनुवाद (Unofficial)

     ljQLo sf/afxL sfo{bn -FATF_ sf l;kmfl/;x?   s= ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0fsf] gLlt tyf ;dGjo M != hf]lvd d"Nof+sg tyf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu" ug]{ /fi6«x?n] cfˆgf] /fi6«sf] xsdf ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL hf]lvdsf] cj:yf klxrfg, d"Nof+sg tyf jf]w ug{'k5{ / To:tf] hf]lvd k|efjsf/L ?kdf 36fpg] p2]Zon] hf]lvd d"Nof+sg tyf ;|f]t kl/rfng ug{] clek|fon] sfd sf/afxL ;+of]hg ug{ lgsfo jf ;+oGq tf]Sg] nufotsf sfd sf/afxL ug{'k5{ . To:tf] d"Nof+sgsf] cfwf/df /fi6«n] ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ug]{ sfo{ 36]sf] jf lgjf/0f ePsf] ;'lglZlrt ug{sf] nflu klxrfg ul/Psf]  hf]lvdsf] cg'kftdf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu" ug'{k5{ . ljQLo sf/afxL sfo{bnsf ;a} l;kmfl/;sf] xsdf hf]lvddf cfwfl/t pkfosf] sfo{fGjog ug{ / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f k|0ffnLdf ;|f]t, ;fwgsf] k|efjsf/L ljt/0f

बाँकी

श्री जीवन प्रकास सिटौला

महानिर्देशक

श्री गजेन्द्र ठाकुर

उप-महानिर्देशक

बिनोद लामिछाने

सुचना अधिकारी

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np